ข้อตกลง เงื่อนไข และคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

กฎหมาย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบและเงื่อนไขต่อไปนี้มีผลบังคับกับเว็บไซต์ทั้งหมดของ TenCate Grass

 1. ในคำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้ ข้อความเหล่านี้มีความหมายดังนี้:
  • เว็บไซต์ของ TenCate Grass: เว็บเพจแต่ละหน้าที่บรรณาธิการใส่ไฮเปอร์ลิงค์เชื่อมมาที่คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้ ด้วยประสงค์ให้คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้มีผลบังคับใช้;
  • TenCate Grass หรือ (หนึ่งใน) บริษัทในเครือ
  • การใช้งาน: ได้แก่ การดาวน์โหลด การล็อกอิน การขอ การปรึกษา การอ่าน การดู การฟัง การประมวลผล การกรอก (แบบฟอร์ม) การส่ง การสำเนา (ชั่วคราว) การบันทึก การส่งต่อ การกระจายต่อ การใช้บริการ การทำธุรกรรมทางกฎหมาย (เช่นการซื้อหรือเช่า);
  • ผู้ใช้งาน: บุคคลทางพฤตินัยหรือนิตินัยที่ใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งอาจต้องการหรือไม่ต้องการมีตัวแทน;
  • เนื้อหา: ได้แก่ตัวหนังสือ ภาพ ไฮเปอร์ลิงค์ เสียง และ/หรือ คลิปวิดีโอ และ/หรือสิ่งของอื่นๆ;
  • สูญหาย: การสูญหายทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะใดก็ตาม ได้แก่การสูญหายของข้อมูลและสิ่งของ การสูญเสียการขาย การสูญเสียกำไรหรือการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์อื่นๆ
 2. เมื่อเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของ TenCate Grass คุณได้ยอมรับว่าได้รับรู้คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบนี้และยอมรับข้อตกลงในนี้
 3. TenCate Grass พยายามปรับเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์อยู่เสมอ อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าเนื้อหาอาจไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
 4. TenCate Grass นำเสนอเนื้อหาบนเว็บไซต์ตามจริงโดยไม่รับประกันหรือพิทักษ์ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมสำหรับวัตุประสงค์เฉพาะหรืออย่างอื่น
 5. TenCate Grass ไม่รับผิดชอบต่ออันตรายที่เกิดจากหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดจาก และเกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือการที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้
 6. TenCate Grass อาจเปลี่ยนแปลงหรือยุติเว็บเพจตามดุลยพินิจของบริษัทในเวลาที่บริษัทกำหนดโดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งล่วงหน้า TenCate Grass ไม่รับผิดชอบต่อส่ิงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือยุติ
 7. TenCate Grass ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในไฟล์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ การเชื่อมโยงไม่ได้เป็นการรับรองไฟล์นั้น
 8. การใช้เว็บไซต์ของ TenCate Grass และเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสมอาจเป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ และ/หรือ การสื่อสาร คุณต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่คุณส่งออกจากเว็บไซต์ของ TenCate Grass
 9. TenCate Grass มีสิทธิปฏิเสธการใช้งานเว็บเพจ และ/หรือ การใช้บริการบางอย่างที่มีบนเว็บเพจ นอกจากนี้ บรรณาธิการอาจติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์ของ TenCate Grass


ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาบนเว็บไซต์และเอกสารทั้งหมดที่เปิดให้ดาวน์โหลดเป็นของ TenCate Grass บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ของ TenCate Grass อันได้แก่ ข้อความ การนำเสนอ ตัวเลข และภาพ ก่อนได้รับหนังสืออนุญาตนอกจากมีการระบุเป็นอย่างอื่น ห้ามเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ TenCate Grass


โลโก้และแบรนด์

แบรนด์และโลโก้ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ TenCate Grass เป็นชื่อแบรนด์ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนของTenCate Grass (หรือบริษัทในเครือ) นอกจากมีการระบุเป็นอย่างอื่น

® หมายถึงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในหลายอาณาเขต ™ หมายถึงได้มีการเคลมเครื่องหมายการค้า การเคลมเหล่านี้ดำเนินการโดย © Ten Cate Grass Holding BV


ไวรัส ฯลฯ

TenCate Grass พยายามอย่างสุดความสามารถในการรักษาให้เว็บไซต์ปราศจากไวรัส คุณต้องรับผิดชอบในการสร้างมาตรการป้องกันและเลือกใช้สิ่งที่ปราศจาก ไวรัส 'worms' 'Trojan horses’ และสิ่งอื่นๆ ที่มีอำนาจทำลาย ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ TenCate Grass สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือข้อผูกมัด


การแก้ไขเงื่อนไขการใช้งาน

TenCate Grass อาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานนี้ได้ทุกเมื่อโดยปรับเปลี่ยนประกาศฉบับนี้ คุณผูกพันกับการแก้ไขนี้ ดังนั้นคุณควรเข้าเพจนี้เป็นประจำเพื่ออ่านเงื่อนไขการใช้งานที่คุณผูกพัน

หากศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาเห็นว่าข้อความใดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ไม่ถูกกฎหมายหรือปฏิบัติไม่ได้ ให้ถือว่าข้อความนั้นถูกนำออกไปจากเงื่อนไขการใช้งานและข้อความที่เหลือยังคงบังคับใช้